องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป ต.แม่จัน
โครงสร้าง อบต.แม่จัน
สภาพทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
การพัฒนา
สมรรถนะหลัก(Core Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รอเพิ่มข้อมูล
 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ดูทั้งหมด
 
 แผนป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แม่จัน
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
 มาตฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดูทั้งหมด
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.แม่จัน
กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4
ดูทั้งหมด
 
 การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 
 งานจัดเก็บรายได้
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 การเงิน-การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
 
 แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 52-54
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
แผนดำเนิงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2556 (ฉบับเพ่มเติม ฉบับที่ 1)
ดูทั้งหมด
 
 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2550
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2551 (ประจำเดือนมิถุนายน)
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 (ประจำเดือนพฤษภาคม 52)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบแรก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตุลาคม)
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ดูทั้งหมด
 
 ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558
ดูทั้งหมด
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.5 เชื่อม ม.9)
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
 
 แบบฟอร์ม
รอเพิ่มข้อมูล
 
 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่จัน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
 
 
 สถิติเว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บ 268755 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 7 คน
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่

ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน)

จำนวน

พระสงฆ์

จำนวน

สามเณร

1

วัดห้วยเวียงหวาย

1

 

2

-

2

วัดบ้านหนองแว่น

2

 

3

2

3

วัดปงอ้อ

2

 

4

-

4

วัดบ้านสันมงคล

3

 

2

12

5

สำนักสงฆ์บ้านสันมงคล

4

 

1

-

6

สำนักสงฆ์ธรรมจาริก

5

 

3

-

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

1

ประเพณีทำบุญตานข้าวใหม่

หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนจะนำข้าวเปลือกหรือข้าวสารใหม่ไปถวายพระ ประเพณีการตานเข้าใหม่ถือเป็นกุศโลบายของคนโบราณล้านนา ที่สอดแทรกคำสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ โดยอาศัยฤดูหลังการเกี่ยวข้าวเป็นช่วงทำบุญดังกล่าว

เดือนสี่เหนือ ขึ้น  15 ค่ำ

-ศาสนาสถานในพื้นที่

2

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา  เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรม   ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย  ที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้น  นำไปเผยแผ่

วันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4

- ศาสนาสถานในพื้นที่

3

ประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์   ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานาน    มีการทำบุญตักบาตร   สรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆมากมาย

 

 

 

 

 

วันที่ 12- 15 เมษายน ของทุกปี

 - ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน

อบต.แม่จัน  ศาสนสถานในพื้นที่ ฯ

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

4

วันวิสาขบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธ      เจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด  รักษาศีล  ไหว้พระ  สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญภาวนา  ฯ

วันขึ้น15 ค่ำ    เดือน 6

 - ศาสนาสถานในพื้นที่

5

วันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ    ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันแรม 1 ค่ำ

เดือน 8

 - ศาสนาสถานในพื้นที่

6

วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

 

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก   โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จนพระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          บรรลุธรรม  และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวันแรกที่มีพระพุทธ    พระธรรม

และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

 

วันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 8

- ศาสนาสถานในพื้นที่

7

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรงประทานความรัก  ความเมตตา  และเสียสละความสุขส่วนพระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ    ได้จัดที่ไว้สำหรับลงนามถวายพระพร    และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

 

- ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน

อบต.  อำเภอ

จังหวัด ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

 

 

   รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  การจัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

 

 

8

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตนี้เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศ       ส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า    ก๋วยสลาก

 

วันเพ็ญเดือน ๑๒ เหนือ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ใต้) จนถึงเกี๋ยงดับ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ใต้)

 

 - ศาสนาสถานในพื้นที่

9

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่ หรือในวัด   แห่งเดียวตลอด 3 เดือน   พระสงฆ์ได้ทำปวารณา        เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพ     นับถือและสามัคคีกันเมื่อออกพรรษาแล้วจะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทำทาน รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ  

วันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 11

- ศาสนาสถานในพื้นที่

10

ประเพณีการทอดกฐิน 

 

 

 

 

 

 

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น  การทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังวันออกพรรษาโดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย 

แรม 1 ค่ำ 

เดือน 11  ถึง

กลางเดือน 12

- ศาสนาสถานในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

 

 

   แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง  การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท ในพื้นที่ตำบลแม่จันส่วนใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี  ที่มีเจ้าภาพร่วมกัน  จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ  แล้วมีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่นด้วย

 

 

11

ประเพณีลอยกระทง

 

 

ลอยกระทง   เป็นประเพณีที่

สำคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ    โดยมีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ    การสะเดาะเคราะห์    และสิ่งไม่ดีต่างๆ   ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

วันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ)

เดือน 12

ในพื้นที่ตำบล

และใกล้เคียง

12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  พระผู้ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ไม่เลือกชาติ  ศาสนา  ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารและประเทศชาติ  มีความผาสุก และเจริญก้าวยิ่งๆขึ้น  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดที่ไว้สำหรับลงนามถวายพระพร    และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น

วันที่ 5 ธันวาคม

ของทุกปี

- ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน

อบต.  อำเภอ

จังหวัด ฯ

 

 

การบำเพ็ญประโยชน์   รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ การจัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน   ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

13

วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ  เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวันพระ  หมายถึงการฟังธรรมของชาวไทยพุทธ เมื่อถึงวันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ  แรม 8 ค่ำ และ วันขึ้น 15 ค่ำ  แรม 15 ค่ำ  พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหาร  ผลไม้   เครื่องสักการะไปวัดเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้งรักษาศีล เจริญจิตภาวนา

และฟังธรรมเทศนา

 

ทุกวันธรรมสวนะ

- ศาสนาสถานในพื้นที่

14

พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงาน

 

 

พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงาน สมัยโบราณมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน เริ่มจากการเกี้ยวพาราสี การทาบทาม การสู่ขอ และการแต่งงาน   เมื่อขบวนเจ้าบ่าวไปถึงบ้านเจ้าสาว

มักจะถูกปิดทางไม่ให้เข้าไป  ต้องมีการจ่ายค่าผ่านทาง    ญาติเจ้าสาวจะจูงมือเจ้าบ่าวไปในห้องประกอบพิธี    เมื่อได้มีการตรวจสอบสินสอดทองหมั้น

เรียบร้อยแล้ว  จึงประกอบพิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหาร  แล้วมีพิธีกราบหมอน    เจ้าบ่าวมอบของขวัญให้เจ้าสาว     เป็นอันเสร็จพิธีและมีการเลี้ยงแขก   ตกค่ำจะมีพิธีห้องหอให้คู่บ่าวสาว  เรียกว่า  การเรียงสาดเรียงหมอน

มีการดูฤกษ์ยาม

วันดี ได้ตลอดทั้งปี 

 

ส่วนใหญ่จะจัดบ้านเจ้าสาว

หรือสถานที่ต่างๆ  ตามความสะดวก

15

ประเพณีการบวชนาค

ตามประเพณีชายไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์    จะต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่     การบวช

สมัยก่อนต้องบวชกัน 1 พรรษาปัจจุบันระยะเวลาอาจจะน้อย เช่น 7 วัน  15 วัน  30 วัน  การบวชถือได้ว่า  ผู้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  มีความอดทนอดกลั้น   และเข้าใจโลกธรรม

มีการดูฤกษ์ยาม

วันดี ได้ตลอดทั้งปี 

 

- ศาสนาสถานในพื้นที่

 

 

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร

 

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุพจน์  ศรีสุชาติ

36/2  ม.9   ต.แม่จัน

2

การทำปุ๋ยหมัก

นายนิคม  คงทน

194  ม.5  ต.แม่จัน

3

การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

นายสุพจน์  ศรีสุชาติ

36/2  ม.9   ต.แม่จัน

 4

การทำปุ๋ยหมัก

นางอุไรวรรณ   พรหมวี

16   ม.9  ต.แม่จัน

5

การประมง

นายสมโภชน์  ไชยณรงค์

265  ม.4 ต.แม่จัน

6

การประมง

นายเล็ก  โนรัตน์

171    ม.4 ต.แม่จัน

7

การประมง

นายไพโรจน์  หมื่นแก้ว

176/1  ม.4 ต.แม่จัน

8

การทำปุ๋ยหมัก

นายบุญมี   แซ่จู

 52  ม.8   ต.แม่จัน

9

การทำปุ๋ยหมัก

นายพรชัย  จีรพงศ์

17/1  ม.6   ต.แม่จัน

10

การทำปุ๋ยหมัก

นางอมรรัตน์  สุวรรณชินกุล

76  ม.8  ต.แม่จัน

11

การทำปุ๋ยหมัก

นายชูศักดิ์  ปานเสน่ห์

35/3  ม. 11  ต.แม่จัน

12

การประมง

นายจ่าง   ศรีเพชรแก้ว

160  ม.5  ต.แม่จัน

13

การประมง

นายอำพัน    พรหมเกิด

12/1  ม.5   ต.แม่จัน

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด  และการละเล่นพื้นบ้าน

 

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การฟ้อนรำ

นางแบบ  รักษาพล

231  ม.11  ต.แม่จัน

2

การฟ้อนรำ

นางสาวสุลัดดา  รักษาพล

231  ม.5 ต.แม่จัน

3

นวดแผนไทย

นางชื่น  พรหมศร

132/1  ม.1  ต.แม่จัน

4

นวดแผนไทย

นางประพิน  โพธิ์ทอง

26/4  ม.6 ต.แม่จัน

5

จ้อย ซอ

นางทอง  มาแก้ว

12  ม.6  ต.แม่จัน

6

ดนตรีฟื้นเมือง

นายบุญศรี  คำหลวงแว่น

ม.9  ต.แม่จัน

 

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมคนพิการบ้านแม่จัน

215  ม.5  ต.แม่จัน

2

แชมพูและสบู่  สูตรสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ม.4   ต.แม่จัน

3

ไม้กวาดไม้ไผ่

นายบุญนำ  ชลบุตร

157/1  ม.5 ต.แม่จัน

4

การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติก

นางสายชล  ปัทมาวิไล

81  ม.5    ต.แม่จัน

5

ไม้กวาดไม้ไผ่

นายสร้วง   มาส่ง

90  ม.8  ต.แม่จัน

6

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

นายชอบ  สุวรรณวงศ์

83/3  ม.6  ต.แม่จัน

7

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

นายบุญภาส  แสงกระจ่าง

85  ม.8  ต.แม่จัน

8

การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

นางจุรีย์   แก้วประดิษฐ์

121  ม.1  ต.แม่จัน

9

การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

นายธวัช  บัวพันธุ์

100  ม.6  ต.แม่จัน

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

10

การจัดสวนและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

นายพันธวุฒิ   รอดภัย

19  ม.5  ต.แม่จัน

11

ไม้กวาดไม้ไผ่

นายฟอง  สุทิน

106  ม.1  ต.แม่จัน

12

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

นายผุด  สุขสวัสดิ์

124  ม.1  ต.แม่จัน

 

ด้านอาหาร   เครื่องดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค

 

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

ยาสมุนไพรแผนโบราณ

นายหนูฝาก  สกุลหนู

91  ม.5  ต.แม่จัน

2

การผลิตเครื่องแกง

นางบำเพ็ญ   เมืองจันทร์

49/1  ม.9  ต.แม่จัน

3

การผลิตเครื่องแกง

นางหนูเผียน   กันภัย

198  ม.5   ต.แม่จัน

4

ขนมไทย

นางอัจฉรา   นรินทร์รัตน์

24/1  ม.5  ต.แม่จัน

5

ขนมไทย

นางประจวบ  รัตตะ

34/2 ม.8  ต.แม่จัน

6

ขนมไทย

นางสำรวล  บุญสิน

83/1  ม.5  ต.แม่จัน

7

อาหารพื้นบ้าน

นางนวลจันทร์  พิเชียรโสภณ

154   ม.10  ต.แม่จัน

8

อาหารพื้นบ้าน

นางสาววิจิตพร  รอดภัย

126/2  ม.5  ต.แม่จัน

9

อาหารพื้นบ้าน

นางเพรชรี   รอบคอบ

46  ม.4 ต.แม่จัน

10

อาหารพื้นบ้าน

นางจำรัส  รอดภัย

99/3  ม.4  ต.แม่จัน

 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม

 

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

พิธีกรทางศาสนา

นายจรัส  ศรีวิไล

45   ม.11 ต.แม่จัน

2

พิธีกรทางศาสนา

นายพรหม  บุญสว่าง

210  ม.9 ต .แม่จัน

3

พิธีกรทางศาสนา

นายจำเนียร  ใสยผุด

8/1  ม.6  ต.แม่จัน

4

พิธีกรทางศาสนา

นายอนันต์  รัตนวงศ์

210/1  ม.5  ต.แม่จัน

5

พิธีกรทางศาสนา

นายธีระชัย  สุทิน

72  ม.9  ต.แม่จัน

6

พิธีกรทางศาสนา

นายเกลื่อน  พรหมมา

35   ม. 8 ต.แม่จัน

7

พิธีกรทางศาสนา

นายสาคร  เปาะทองคำ

15  ม.4  ต.แม่จัน

8

พิธีกรทางศาสนา

นายฉ้าย   อินณรงค์

22  ม.1 ต.แม่จัน

9

พิธีกรทางศาสนา

นายเนือบ  หนูน้อย

32  ม.6 ต.แม่จัน

10

พิธีกรทางศาสนา

นายแสง   วัชรกาฬ

15  ม.8  ต.แม่จัน

11

พิธีกรทางศาสนา

นายสงวน  เงินเปีย

123   ม.5  ต.แม่จัน

12

พิธีกรทางศาสนา

นายชุมพล  ทองจันทร์

247  ม.5  ต.แม่จัน

13

ทำขวัญนาค

นายแสง  ปัทมาวิไล

81  ม.11 ต.แม่จัน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2017-06-29 11:16:24
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เลขที่ 402 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660782 ต่อ 0 หรือ 11   โทรสาร. 053-660782 ต่อ 13
อีเมล์ abt_maechan@hotmail.com
 
Copyright © 2016 www.maechansao.go.th. All Rights Reserved.